Gedragsregels

Binnen onze vereniging houden we ons aan een aantal gedragsregels. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Deze gedragsregels zijn gericht op trainer, coaches, begeleiders, kaderleden en overige vrijwilligers en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels.

Bij Aqua-Novio’94 is iedereen welkom. Iedereen die bij ons lid is, wordt in gelijke gevallen, gelijk behandeld. We accepteren geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of ander ongewenst gedrag. 

De gedragsregels hebben we hieronder opgeschreven: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het
kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of
de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij
de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.