Gewijzigde agenda

vrijdag 19 oktober 2018

Oproep en agendaAlgemene Ledenvergadering op woensdag 24 oktober 2018

Het bestuur van Aqua-Novio’94 roept de leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 oktober 2017. De vergadering wordt gehouden in het wijkcentrum ‘De Dukenburg’ Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen. De ALV begint om 20.00 uur en heeft de volgende agenda.

1 Opening

2 Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

3 Vaststelling notulen ALV 25 oktober 2017

4 Vaststelling jaarverslag 2017-2018 van het DB en de afdelingen

5 Vaststelling financieel jaarverslag 2017-2018 / verslag financiële commissie

6 Vaststelling van de contributie 2018-2019

Voorstel: In geval een lid sport bij meerdere afdelingen zal er voor beide afdelingen contributie verplicht zijn, tenzij de afdelingsvoorzitter anders beslist.

7 Vaststelling van de begroting 2018-1019

8 Jubileum Commissie

9 Verkiezing van het Algemeen Bestuur en financiële commissie

Bestuur:

1)Kandidaat secretaris: vacature. Kandidaat: Lieke Versteegen.

2)Aftredend penningmeester: Nico Papaioannou. Herkiesbaar voor een periode van 1 jaar en treed dan af.

Aftredend lid DB met aandachtsgebied leszwemmen: Georg Dietrich; geen vacature.

Voorzitter blijft nog aan voor een periode van 1 jaar en treed dan af.

Het is essentieel dat de functie van penningmeester en voorzitter z.s.m. (voor de overdracht) maar binnen 1 jaar ingevuld worden.

Tot 1 week vóór de ALV kunnen door het bestuur of tenminste 10 seniorleden (tegen)kandidaten worden gesteld voor de te vervullen vacatures. Deze kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

Financiële commissie:

1)4 leden: Maickel van Lent: Aftredend,

Francois Dreuning, geen lid meer.

Lieke Versteegen, aftredend indien gekozen voor secretaris

Michel van Beek.

Vacature voor 2 à 3 leden van de financiële commissie

10 Verkiezing vrijwilliger van het jaar

11Rondvraag en Sluiting

Het financiële jaarverslag is in te zien bij de penningmeester Nico Papaioannou. (Contactgegevens: zie website) en ligt ter inzage op de Algemene Ledenvergadering.

De uitnodiging en het jaarverslag van het DB en de afdelingen is in te zien op de website.

Daarnaast wordt de uitnodiging en het jaarverslag van het DB en de afdelingen aan de leden per mail verzonden.

Mede namens het bestuur van Aqua-Novio’94: Hopelijk tot ziens op 24 oktober !

Wim Witjes voorzitter

Bijlagen