Algemene Ledenvergadering 25 oktober

zaterdag 14 oktober 2017

Het bestuur van Aqua-Novio’94 roept de leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 oktober 2017. De vergadering wordt gehouden in het wijkcentrum ‘De Dukenburg’ Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen. De ALV begint om 20.00 uur en heeft de volgende agenda.

1 Opening

2 Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

3 Vaststelling notulen ALV 19 oktober 2016

4 Vaststelling jaarverslag 2016-2017 van het DB en de afdelingen

5 Vaststelling financieel jaarverslag 2016-2017 / verslag financiële commissie

6 Vaststelling van de contributie 2017-2018

Algemeen:

Voorstel basis contributie aanpassen met 1 Euro per maand per 1 januari 2018.

De basiscontributie gaat dan vanaf 1 januari van Euro 25 naar Euro 26 per maand.

De contributie tarieven van Euro 16,67 die binnen Elementair, masters, synchroonzwemmen en waterbasketbal gehanteerd worden voor 1x per week trainen worden vanaf 1 januari 2018 verhoogd naar Euro 17.50.

Dit i.v.m. de jaarlijkse inflatiecorrectie badwater van ongeveer 2 procent over de laatste jaren.

Afdeling specifiek:

1)Verzoek contributie aanpassing WZ (bijlage) per 1 november 2017

2)Contributie aanpassing SZ per 1 november 2017:

De talentgroep gaat 5 Euro meer betalen.

Leden onder de 12 jaar betalen nu Euro 28,50. Dat wordt dan Euro 33,50 per maand.

Leden van 12 jaar en ouder betalen nu Euro 30,00. Dat wordt dan Euro 35,00 per

maand.

7 Vaststelling van de begroting 2017-1018

8 Verkiezing van het Algemeen Bestuur en financiële commissie

Bestuur:

1)Kandidaat secretaris: vacature

2)Aftredend voorzitter Wim Witjes: Herkiesbaar.

3)Kandidaat voorzitter WZ: Astrid van Hest.

4)Aftredend voorzitter WP: Henk de Vries. Kandidaat: Bas Arends

5)Kandidaat toetredend tot het DB: Henk de Vries

Tot 1 week vóór de ALV kunnen door het bestuur of tenminste 10 seniorleden (tegen)kandidaten worden gesteld voor de te vervullen vacatures. Deze kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

Financiële commissie:

1)Aftredend: Freek van Workum Kandidaat: vacature.

9 Voordracht vrijwilliger van het jaar en voordracht lid van Verdienste

11 Aandacht voor jubileum commissie

12 Rondvraag en Sluiting

Het financiële jaarverslag is in te zien bij de penningmeester Nico Papaioannou. (Contactgegevens: zie site) en ligt ter inzage op de Algemene Ledenvergadering.

Mede namens het bestuur van Aqua-Novio’94: Tot ziens op 25 oktober !

Wim Witjes voorzitter

Bijlagen